Thủ tục cần có để làm sổ đỏ nhà đất mua bán bằng giấy viết tay

Người đề nghị cấp giấy chứng nhận có thể đến UBND cấp xã hoặc văn phòng đăng ký đất đai để nộp hồ sơ. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền theo quy định của pháp luật.
Căn cứ quy định tại Khoản 54 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 82 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) thì trường hợp người dân (hộ gia đình, cá nhân) nhận chuyển nhượng đất từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/01/2008 bằng giấy tờ viết tay thì người đang sử dụng đất không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

Vậy, người đang sử dụng đất giao dịch giấy viết tay thuộc khung thời gian mà nghị định 01 cho phép sẽ thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu theo quy định tại Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:


mua bán bằng giấy viết tay.
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận

Người đang sử dụng đất giao dịch giấy viết tay cần nộp đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Một trong các loại giấy tờ quy định tại điều 100 của Luật đất đai và điều 18 của nghị định số 43/2014/NĐ-CP nếu có (bao gồm: những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993; giấy chứng nhận tạm thời hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính; giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất…).
Đối với các trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, người dân cần phải nộp thêm một trong các giấy tờ quy định tại các điều 31, 32, 33 và 34 của nghị định số 43 như: giấy phép xây dựng nhà ở; hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế nhà ở; bản án, quyết định của tòa án nhân dân…​
Tài chính

Về tài chính, người sử dụng đất có thể phải thực hiện một số nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất nếu phải nộp tiền sử dụng đất, nộp các loại phí và lệ phí theo Luật phí và lệ phí. Ví dụ lệ phí trước bạ hoặc phí cấp GCN, phí thẩm định quyền sử dụng đất. Nó tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể sẽ có thông báo người sử dụng đất phải nộp nghĩa vụ tài chính theo loại nào.

Nơi nộp hồ sơ

thu tuc so do
Nộp hồ sơ ở UBND cấp xã hoặc văn phòng đăng ký đất đai.
Người đề nghị cấp giấy chứng nhận có thể đến UBND cấp xã hoặc văn phòng đăng ký đất đai để nộp hồ sơ. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện

Thủ tục đăng ký, cấp ‘’ cho cá nhân và tổ chức tối đa là 15 ngày.

Trình tự giải quyết

UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận vào hồ sơ về hiện trạng sử dụng đất; trường hợp đất chuyển nhượng trước đó không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai thì xác nhận nguồn gốc, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra bản trích đo địa chính hoặc thực hiện việc trích lục, trích đo thửa đất; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính, ngoại trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp; chuẩn bị hồ sơ để trình ký giấy chứng nhận. Đồng thời, trao giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao (nếu người đề nghị cấp giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại cấp xã).

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *